การเช่าผ่านระบบออนไลน์
 • ผู้เช่าสามารถจองรถยนต์ที่ต้องการเช่าผ่านทางระบบออนไลน์ โดยระบุวัน เวลา สถานที่ และรถยนต์ที่ต้องการเช่าตามขั้นตอนที่ปรากฎบนหน้าจอ พร้อมทั้งชำระค่าเช่าด้วยบัตรเครดิต
 • รายการจองรถเช่าจะมีผลเมื่อบัตรเครดิตได้รับการอนุมัติจากธนาคารแล้วเท่านั้น
 • บริษัทชอยส์ คาร์เรนทอล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการจอง หากบัตรเครดิตของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ


ข้อมูลผู้เช่า
 • ผู้เช่าต้องมีอายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ผู้ขับขี่ยานยนต์ของผู้เช่า ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้มีใบขับขี่รถยนต์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ผู้เช่าต้องมีบัตรเครดิต


น้ำมัน
 • ผู้เช่าตกลงคืนยานพาหนะที่มีน้ำมันในระดับเดียวกับวันแรกที่เช่า
 • ผู้เช่าตกลงที่จะชำระค่าน้ำมันให้ ถ้าระดับน้ำมันต่ำกว่าวันแรกที่เช่า


เช่ารายวัน
 • เช่าวันละ 24 ชั่วโมง เกินวัน คิดชั่วโมงละ 200 บาท
 • เกินตั้งแต่ 4 ชั่วโมงขึ้นไป คิดค่าเช่าเท่ากับ 1 วัน


การต่อสัญญา
 • ถ้าต้องการต่อสัญญาเช่าเพิ่มจากการเช่าครั้งแรก ให้แจ้งทางบริษัทฯ ทันที และจำเป็นต้องชำระค่าเช่าล่วงหน้า ซึ่งต้องรวมค่าประกันด้วย แต่ถ้าไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าก่อนให้ถือว่ารถที่ผู้เช่าใช้อยู่ไม่มีประกัน


การคืนรถ
 • ผู้เช่าจะต้องคืนรถตามสถานที่ และวันเวลาที่ระบุในสัญญา ถ้าไม่สามารถคืนรถได้ตามสัญญา ผู้เช่าจะต้องเสียค่าเช่าเพิ่มตามที่บริษัทวางเงื่อนไขไว้


ข้อตกลงเพิ่มเติม
 • ผู้ขับขี่รถเช่า คือผู้ที่ระบุในสัญญาเท่านั้น
 • ผู้เช่าต้องตรวจสอบความเสียหายก่อนใช้ ถ้าหากความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้ระบุในรายงานให้ถือเป็นความผิดของผู้เช่า
 • เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายกับตัวรถควรแจ้งทางบริษัทฯ ทันที


การค้ำประกัน
 • ผู้เช่าจะถูก lock วงเงินบัตรเครดิตไว้ 10,000 บาท ในระหว่างที่เช่ารถ

© ʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 2553 : ºÃÔÉÑ· ªÍÂÊì ¤ÒÃìàù·ì·ÍÅ ¨Ó¡Ñ´