เงื่อนไขการเช่ารถยนต์ ระยะยาว

กรณีผู้เช่าเป็นบริษัทเอกชน
 • ผู้เช่าต้องจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและดำเนินกิจการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • เงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท
 • ส่งงบการเงินอย่างต่อเนื่องทุกปี
เอกสารประกอบการทำสัญญา
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • หนังสือบริคณฑ์สนธิ
 • หนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน ผู้มีอำนาจลงนาม
ลักษณะการให้เช่า เป็นการเช่ารถยนต์ ระยะยาว และ ระยะสั้น
 • เช่าระยะยาว เป็นการเสนอรถยนต์ใหม่ป้ายแดง สัญญาเช่าเริ่มตั้งแต่ 2 ปี 3 ปี 5 ปี
 • เช่าระยะสั้น เป็นการเสนอรถยนต์เก่า สัญญาเช่าเริ่มตั้งแต่ 3 เดือนถึง 1 ปี (เป็นรถยนต์ที่บริษัทมีอยู่)
ผู้เช่า
 1. เพียงทำสัญญาเช่า
 2. ชำระเพียงค่าเช่าและเติมน้ำมัน
 3. ทำสัญญาเช่าภายใน 7 วัน ส่งมอบรถยนต์ภายใน 30 วัน
 4. ชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ณ วันทำสัญญาเท่ากับค่าเช่าจำนวน 1 เดือน/คัน
 5. การส่งมอบ
  กรณีนำส่ง ระยะทางเกินกว่า 300 กิโลเมตร ผู้เช่าต้องชำระค่านำส่งเที่ยวละ 1,500 บาท/คัน
  กรณีรับกลับ ระยะทางเกินกว่า 300 กิโลเมตร ผู้เช่าต้องชำระค่ารับกลับเที่ยวละ 1,500 บาท/คัน

ผู้ให้เช่า
 1. ดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์เช่าตลอดระยะเวลาเช่า
 2. บริษัทฯ ต่อภาษี, พ.ร.บ., ประกันภัยประเภท 1 ตลอดระยะเวลาการเช่า
 3. กรณีเช่ารถระยะยาว หากรถยนต์เช่าประสบอุบัติเหตุ บริษัทฯ มีรถยนต์ทดแทนให้
 4. กรณีเช่ารถยนต์ระยะสั้น ไม่มีรถยนต์ทดแทน
| ดูเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ รายวัน |
ปิดหน้านี้
สงวนลิขสิทธิ์ 2551 : บริษัท ชอยส์ คาร์เรนท์ทอล จำกัด