Rent a car is worth more than you think
Unlimited distance of usage, Repair expenses and spare parts changing are under company response, and more...
Terms and Conditions23.02.2010
How to Prevent Car Theft  

Take Your Keys. Nearly 20 percent of all vehicles stolen have the keys in them.

More
07.01.2010
How to Drive a Car With an Automatic Transmission  

The automatic gear shifter will have P, R, N, D, 2 and 1.

More
29.10.2009
Driving in Thailand  

Thailand is large country and good network of Highways throghtout the country.

More
08.09.2009
How to jump start a car  

Position both of the cars close together so that the jump leads will reach both batteries.
 

More

ä·ÂÃÑ° | Toyota | Honda | Nissan | Mazda | Mitsubishi | Isuzu | Chevrolet
¡Ãا෾»ÃСѹÀÑ | ä·Â»ÃСѹÀÑ | Êè§àÊÃÔÁ»ÃСѹÀÑ | »ÃСѹÀÑÂä·ÂÇÔÇѲ¹ì
ÍÂÙè㨡ÅÒ§àÁ×ͧàªÕ§ãËÁè ã¡ÅéÅÒ¹à͹¡»ÃÐʧ¤ìªèǧ»ÃеٷèÒá¾ÍѹµÃСÒÃµÒ ºÃÔ¡Ò÷èÒ¹´éÇÂËéͧ¾Ñ¡ÊÐÍÒ´ ÊдǡʺÒ´éÇÂà¤Ã×èͧÍӹǤÇÒÁÊдǡ·Õè¤Ãº¤Ãѹ ã¹ÃÒ¤Òà»ç¹¡Ñ¹àͧµé͹ÃѺ·èÒ¹¼ÙéÁÒàÂ×͹´éÇÂÍѸÂÒÈÑÂäÁµÃբͧªÒÇÅéÒ¹¹Ò àʹèËìàªÕ§ãËÁè·Õè»ÃзѺ㨼ÙéÁÒàÂ×͹ ¸ÃÃÁªÒµÔáË觢عà¢ÒáÁ¡äÁé¹Ò¹Ò¾Ñ¹¸Øì ¤ÇÒÁͺÍØ蹢ͧÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླÕÅéÒ¹¹Òä·Â·Õ觴§ÒÁ áÅзÕè¹Õè¤×Íʶҹ·Õè ·Õè·èÒ¹¨Ð»ÃзѺ㨠ÁÔÃÙéÅ×Á  

 
Exchange Link
 
One of the leading car rental in northern Thailand. We focus on satisfaction of customer and teamwork in order to provide the best service for customers.
more detail
Offers a variety of (vehicles) features you need for safety and comfort.
more detail
Our after rental services are waiting to service you
more detail
Rent a car is worth more than you think
more detail
We have been trusted from many groups of public and private sectors
more detail
ÃÒ¤Ò¹éÓÁѹÂé͹ËÅѧ
ÃÒ¤Ò¹éÓÁѹ¢Ò»ÅÕ¡ÀÙÁÔÀÒ¤


© Copyright 2009 : Choice Car Rental Co.,Ltd.